در فصل دوم فیزیک دهم با 7 سرفصل مهم آشنا می شویم. 7 موضوع فصل دوم فیزیک دهم انرژی جنبشیکار انجام شده توسط نیروی ثابتکار و انرژی جنبشی کار و انرژی پتانسیلپایستگی انرژی مکانیکیکار و انرژی درونیتوان 1- انرژی جنبشی هر چیزی که حرکت کند، انرژی دارد و انرژی وابسته به حرکت یک جسم را انرژی حرکتی یا انرژی جنبشی نامیدیم. همچنین دیدید هر چه جسمی تندتر حرکت کند، انرژی جنبشی بیشتری دارد و هنگامی… ادامه مطلب »
در فصل اول فیزیک دهم با مبانی و اصول اولیه فیزیک آشنا خواهید شد. در این فصل درباره روش های اندازه گیری و مدلسازی نکاتی را خواهید آموخت و در انتهای فصل هم درباره پارامتر مهم چگالی صحبت خواهد شد. سرفصل های اصلی این فصل به شرح ذیل می باشد. فصل اول فیزیک دهم فیزیک: دانش بنیادیمدل سازی در فیزیک اندازه گیری و کمیت های فیزیکی اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها اندازه گیری:… ادامه مطلب »