از دروس اصلی رشته انسانی در کنکور، درس فلسفه و منطق می باشد که هر داوطلب رشته انسانی برای اینکه به رشته دلخواه خود در بهترین دانشگاه برسد باید تست های این دو درس را به خوبی بزند. منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب منطق دهم،فلسفه یازدهم، فلسفه دوازدهم می باشد. دانلود کتاب درسی منطق دهم دانلود کتاب درسی فلسفه یازدهم دانلود کتاب درسی فلسفه دوازدهم کتاب های کمک درسی فلسفه و منطق کتاب… ادامه مطلب »